هرگز با احمق ها بحث نکنید آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح شما را شکست می دهند - مارک تواین

آذر 92
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
9 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
8 پست
دی 84
7 پست
مهر 84
9 پست
مرداد 84
12 پست
خرداد 84
10 پست
اسفند 83
16 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
3 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
7 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
21 پست
بهمن 82
35 پست
دی 82
11 پست